http://www.visueelconcept.nl/sitemap.xml.gz

Privacy verklaring

Belevingsfotografie kan persoonsgegevens van jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Belevingsfotografie en/of omdat je deze zelf aan mij hebt verstrekt, bijvoorbeeld bij aanschaf van producten. 

Als fotograaf maak ik foto’s van jou waar je herkenbaar op staat. Daarom zijn deze foto’s ook als persoonsgegevens aangemerkt. De website van Belevingsfotografie en de daaraan gelinieerde websites / sociale media worden beheerd door Michiel Leegerstee. Hierdoor ben ik de verwerkersverantwoordelijke voor verwerking van jouw persoonsgegevens. Hiervoor maak ik gebruik van diverse (online) diensten. Deze staan benoemd in deze privacy verklaring. (wordt aan gewerkt)Inleiding 

Om producten en diensten te kunnen leveren verwerkt Belevingsfotografie persoonsgegevens. Dit zijn gegevens die betrekking hebben op natuurlijke personen. 

De verwerking van deze persoonsgegevens vindt plaats met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en met inachtneming van de Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG), alsmede op het moment van verwerking actuele nationale wet- en regelgeving. 

De AVG schrijft voor dat Belevingsfotografie inzicht geeft in de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, met daarbij de aard van de persoonsgegevens, de rechtsgrond en het doel van de gegevensverwerking en de rechten die betrokkenen dienaangaande kunnen uitoefenen. 

Belevingsfotografie zal het privacybeleid van tijd tot tijd evalueren, om te controleren of dit beleid nog wel actueel is. 

 

Verantwoordelijke 

De Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is: 

Michiel leegerstee

Esdoornplantsoen 32

1326BX  Almere

Website www.belevingsfotografie.nl

Email info@belevingsfotografie.nl

  

Persoonsgegevens die worden verwerkt  

Belevingsfotografie verwerkt de volgende persoonsgegevens: 

Algemene persoonsgegevens: 

  achternaam

  voornaam

  geslacht

  geboortedatum

  geboorteplaats

  nationaliteit

  huwelijkse staat

  adres

  telefoonnummer

  emailadres

  IP-nummer

  domeinnaam

  bankrekeningnummer

  klantnummer/lidmaatschapsnummer

  factuurnummer

  BSN-nummer

  anders, nl. ______________________ 

 

Bijzondere persoonsgegevens: 

  ras / etniciteit

  politieke opvattingen 

  religie/levensbeschouwing

  lidmaatschap vakbond

  gezondheid

  pasfoto of andere foto ter identificatie

  seksuele leven

  strafrechtelijke veroordelingen 

  Verwerkingsgrond  

Belevingsfotografie verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend indien:

a. de betrokkene wiens gegevens het betreft daarvoor toestemming heeft gegeven

b. de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die Belevingsfotografie met betrokkene heeft gesloten

c. Belevingsfotografie een wettelijke verplichting dient na te komen

d. een gerechtvaardigd belang van Belevingsfotografie, waaronder mede wordt verstaan het onder de aandacht brengen van de producten en diensten van Belevingsfotografie aan betrokkene.

 

Verwerkingsdoel

De hierboven genoemde (persoons)gegevens worden gebruikt voor de volgende doelen:  

  uitvoering opdracht of overeenkomst met betrokkene

  facturatie

  afleveren producten (foto’s, ander materiaal) of diensten

  informatie over wijzigen producten en diensten

  marketing, promotie, reclame, versturen nieuwsbrieven

  telefonisch contact, e-mailcontact

  uitvoering wettelijke verplichtingen

  anders, nl. _______________________________  

 

Geautomatiseerde verwerkingen 

Belevingsfotografie slaat uw gegevens op in digitale bestanden, zodat de gegevens bewaard en zonodig later gewijzigd kunnen worden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Belevingsfotografie verstrekt uw gegevens in beginsel niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Belevingsfotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Bewaarduur van persoonsgegevens 

Belevingsfotografie  zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. 

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonsgegevens voor marketingdoeleinden, het versturen van nieuwsbrieven of reclame. Dit kan door middel van telefoon of e-mail. Belevingsfotografie zal de gegevens van betrokkene daarop niet meer gebruiken voor die doeleinden.  

 

Gebruik van cookies op website 

Belevingsfotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

 

Beveiliging van de door Belevingsfotografie vastgelegde persoonsgegevens 

Belevingsfotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Belevingsfotografie.

Als zich toch onverhoopt een datalek voordoet, dan zal Belevingsfotografie onverwijld alle noodzakelijke stappen ondernemen om de gevolgen van het datalek zo veel mogelijke te beperken. Belevingsfotografie meldt, indien er sprake is van een privacyrisico, binnen 72 uur het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als er schadelijke gevolgen te voorzien zijn voor de betrokkenen neemt Belevingsfotografie onverwijld contact op met deze betrokkenen. 

 

Recht op inzage, correctie, beperking en verwijdering; klachtrecht 

U heeft het recht om inzicht, correctie, beperking en verwijdering van uw gegevens te vragen. Hiertoe kunt u contact opnemen met Belevingsfotografie via emailadres info@belevingsfotografie.nl

 

Uitschrijven nieuwsbrief

Tot op heden heeft Belevingsfotografie nog geen nieuwsbrieven verzonden. Indien wij dit gaan doen zal onderaan iedere nieuwsbrief de mogelijkheid te vinden zijn om u af te melden.

 

Intrekken toestemming 

U heeft het recht om verleende toestemming in het kader van de hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens in te trekken, voor zover dit onder meer niet in strijd is met overige wetgeving (zoals bijvoorbeeld gegevens die verplicht zijn voor de financiële administratie), of dit niet onnodig de grondrechten van Belevingsfotografie schendt, zoals het recht op vrije meningsuiting en informatie (waaronder artistieke en journalistieke vrijheid).

Door u ondertekende contracten over het gebruik van foto’s in het kader van bijvoorbeeld het portretrecht, zoals een modelovereenkomst en/of quit claim in beginsel zijn uitgesloten van het recht op intrekking van toestemming. Mei 2018

 

info@belevingsfotografie.nl     ©visueelconcept 2014